Food Technology Department Students' Opinions About Organic Product Consumption Habits Food Technology Department Students' Opinions About Organic Product Consumption Habits

Main Article Content

Tugay Ayaşan
Hakan İnci
Hilal Yılmaz
Zeynep Çuğ
Bahri Devrim Özcan

Abstract

In this study, it was aimed to determine the consumption habits of the students in the Food Technology Management Department of Osmaniye Korkut Ata University Kadirli School of Applied Sciences. The data obtained from the surveys conducted with a total of 41 students who were given a 24 question survey formed the basis of the study. The surveys were implemented in September 2019. In the study, 85,4% of the students interviewed stated that they had knowledge about organic products and 14,6% didn?t; the factors affecting the consumption preference of organic products were the price, nutritional value, being safe, not harmful to health and being natural. In the study, it was seen that information about organic products was mostly obtained from the internet; It was stated that the most important factor affecting the consumption of organic products is the price of organic products; 90,2% of the respondents stated that organic products are expensive and 9,8% are not expensive. In the study, it is stated that the season in which organic products are consumed the most is summer; While most of the students look at the packaging and label of the product while buying organic products; it was determined that a small part of them looked at the logo of the product. In the study, it was observed that organic fresh vegetables and fruits, organic tomato paste and olive oil were at the top in terms of consuming organic product groups.

Article Details

How to Cite
Ayaşan, T., İnci, H., Yılmaz, H., Çuğ, Z., & Özcan, B. D. (2020). Food Technology Department Students’ Opinions About Organic Product Consumption Habits: Food Technology Department Students’ Opinions About Organic Product Consumption Habits. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 1(1), 1-13. Retrieved from https://www.jafeas.com/index.php/j1/article/view/2
Section
Articles
Author Biographies

Hakan İnci, Bingöl Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-9791-0435

Hilal Yılmaz, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana

https://orcid.org/0000-0003-0449-7432

Zeynep Çuğ, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-9396-4217

References

Akın M, Çiçek R, İnal ME, Toksarı M., 2010. Niğde ilindeki tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile organik gıdalara ilişkin tutum ve bireysel değerleri arasındaki farklılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1): 29-56.

Aydoğdu MK, Kaya F, Eren ME, Doğan HP., 2018. Organik ürün tüketim nedenleri üzerine bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(64): 161-170.

Bozyiğit S, Kılınç G., 2019. Tüketicilerin sağlıklı gıda algıları ve tüketim davranışları: Keşifsel bir çalışma. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45: 201-229.

Çelik S., 2013. Kimler, neden organik gıda satın alıyor? Bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30: 93-108.

Çiçek A, Erkan O., 1996. Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.

Gürses ST., 2014. Organik ürünlerin tüketim eğilimleri ve tüketici profilinin belirlenmesi Sakarya İli Örneği. Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

İnci H, Karakaya E, Söğüt B, Şengül T., 2014. Organic product consumption and customer preferences in urban sections of Bingol province. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2): 255-261.

İnci H, Karakaya E, Şengül AŞ., 2017. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler (Diyarbakır ili örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20(2): 137-147.

Karabaş S, Gürler ZA., 2012. Organik ürün tercihinde tüketici davranışları üzerine etkili faktörlerin logit regresyon analizi ile tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10): 129-156.

Merdan K., 2018. Organik ürün tüketimine etki eden faktörler: Tüketicilerin tutumlarının Gümüşhane ölçeğinde belirlenmesi. Internatıonal Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 4(8): 174-188.

Mutlu N., 2007. Consumer attitude and behavior towards organic food: Cross-cultural study of Turkey and Germany. MSc. dissertation. Hohenheim University Stuttgart, Germany.

Sandallıoğlu A., 2014. Adana İlinde Organik Tarım Ürünleri Tüketimi ve Tüketici Eğilimleri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Adana.

Ustaahmetoğlu E, Toklu Tİ., 2015. Organik gıda satın alma niyetinde tutum, sağlık bilinci ve gıda güvenliğinin etkisi üzerine bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1): 197-211.

Varoğlu ST, Turhan Ş., 2016. Organik ürünlerde tüketici eğilimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma Sakarya ili örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (3): 189-196.

Yılmaz V, Çelik HE, Yağızer C., 2009. Çevresel duyarlılık ve çevresel davranışın ekolojik ürün satın alma davranışına etkilerinin yapısal eşitlik modeliyle araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9: 1-14.